Doelgroepen

Doelgroepen  
Aanvullende Informatie

Rem op isoleren?

BENG
Click image to enlarge.
BENG19 April, 2019

Rem op isoleren?

 

Nederland moet tegen 2050 volledig energieneutraal en CO2 neutraal zijn. Dat lijkt ver weg, maar om deze ambitie te halen moet er nu al geschakeld worden. Om de horizon wat naar voren te trekken en de vaart erin te houden is in het Klimaatakkoord afgesproken dat in 2030 onze CO2-uitstoot met 49 procent verminderd moet zijn ten opzichte van 1990.

 

Voor de gebouwde omgeving speelt isolatie om de energievraag terug te dringen een belangrijke rol. Dit valt ook te lezen in de energieagenda van het Ministerie van Economische Zaken en het Concept Integraal Nationaal Energie- en Klimaatplan 2021-2030. Hierin wordt gesproken over energiezuinige nieuwbouw én isolatiemaatregelen in de bestaande bouw.

 

In 2015 werden de eerste BENG-eisen gepubliceerd. De BENG-indicatoren zijn geïnspireerd op de Trias Energetica. Beperking van de energiebehoefte (stap 1 van de Trias Energetica) vormt hierin de basis en heeft een directe koppeling met BENG-1. Om de BENG-1 eis te halen was een zeer hoge mate van isolatie vereist. Dat riep weerstand op vanuit de markt. In de jaren daarop werden de eisen en rekenmethodiek onder de loep genomen en werd er gekeken naar de financiële haalbaarheid op weg naar een definitieve BENG.

 

Dat de (voorlopige) BENG-eisen zouden worden bijgesteld was wel te verwachten. Maar dat er van de Trias Energetica afgeweken zou worden had ik niet verwacht. Uit de gepubliceerde berekeningen van Nieman blijkt dat de in november voorgestelde BENG-eisen totaal geen prikkel zijn om zwaarder te isoleren dan de grenswaardes van het Bouwbesluit. De BENG-energieprestatie eisen liggen nu op hetzelfde niveau als de huidig EPC-eis van 0,4. Dat lijkt mij tegenstrijdig. De komende jaren schieten we er met de BENG helaas niets mee op om Nederland klimaatneutraal te krijgen. Maar hier is al veel over gezegd en geschreven.

 

Één van de redenen voor de bijstelling komt uit de financiële haalbaarheidsstudie. Hieruit bleek dat de bouwkosten met de voorgestelde BENG uit 2015 te hoog werden. Maar zal door energietransitie de druk op energievoorziening in de toekomst niet toenemen? Waardoor beperking van de energiebehoefte weer zwaarder gaat wegen? Logisch gevolg is dat er alsnog zwaardere isolatie nodig is. Hierdoor krijgen burgers, maar ook woningbeheerders, de rekening voor na-isoleren over een aantal jaren alsnog gepresenteerd.

 

Bij de financiële haalbaarheidsstudie is uitgegaan van de bouwkosten. Dus de aanschafprijs. Voor corporaties loont het de moeite om kritischer te kijken vanuit Total Cost of Ownership. Wat zijn de kosten voor de verduurzamingsmaatregelen over de exploitatietermijn? Buiten de energieprestatie eisen kan er gekeken worden naar zaken als levensduur, restwaarde en onderhoudskosten. Dit ’lange termijn denken’ past goed binnen de No-Regret maatregelen waar een aantal woningcorporaties al mee werken.

 

Nieman-Kettlitz heeft voor kozijnsystemen een total Cost of Ownership berekening opgesteld. Hieruit blijkt dat wanneer in de investeringsafweging het toekomstig onderhoud en de levensduur meegenomen worden, de kostprijs ondergeschikt is. Wilt u meer weten? We schreven hier een whitepaper over. Voor de whitepaper ‘Total Cost of Ownership voor woningbeheerders’ kunt u contact opnemen met Rob Huvers.

 

Rob Huvers - Business Developer

Telephone: +31 (0)6 51 24 82 30

E-mail: rob.huvers@arconic.com

LinkedIn profile: https://www.linkedin.com/in/rob-huvers/top anchor